Ahmet Selçuk Ýlkan Özgeçmiþ


Ahmet Selçuk Ýlkan 1955 yýlýnda Adana'da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini ayrý yerde tamamladý. Lise yýllarýnda yazdýðý ve çeþitli sanat dergilerinde yayýnlanan þiirleri ile dikkat çekti. 1973 yýlýnda yüksek öðrenimini tamamlamak üzere Almanya'nýn Berlin þehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesinde Mimarlýk eðitimini sürdürürken bir yandan da sanat çalýþmalýrana devam etti. 

1975 yýlýnda Hayat Dergisi'nin düzenlediði 'Aþk' konulu þiir yarýþmasýnda 'Hatýrlar mýsýn? ' isimli þiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandý. 

1976 yýlýnda Mimarlýk öðrenimini yarým býrakarak Türkiye'ye döndü. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý bölümüne girdi ve 1980 yýlýnda mezun oldu. 1978 yýlýnda profesyonel olarak þarký sözü yazarlýðýna da baþlayan Ýlkan'ýn þarkýlarý o dönemin popüler sanatçýlarý seslendirdi. Ýlk þarkýlarý þunlardýr: Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasýdýr, Ayrýlýk Kolyesi, Neredesin Ey Talih, Artýk Ne Duamsýn Ne Bedduam, Bayramýn Olsun vs. 

Bu güne kadar Türk müzik dünyasýnýn en ünlü bestekâr ve yorumcularý ile çalýþan Ýlkan'ýn 1000'in üzerinde eseri bulunmaktadýr. Bunlardan ilk akla gelen; Islak Mendil, Tahta Masa, Kahýr mektubu, Anýlar, Bir Pazar Günü, Sabahçý Kahvesi, Hatýram olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasýdýr, Sevdalýyým, Eyvah-Çaykarasý, Çocuklarýn Günahý Ne, Ben Ne Ýnsanlar Gördüm, Bana Sor Yalnýzlýðý, Eskici, Seninle Aþkýmýz Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kurþuna Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sensiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Topraðýn, Sana Hasret Gideceðim, Liselim, Mastika ve diðerleri. 

Ahmet Selçuk Ýlkan'ýn bir baþka özelliði Türk müzik dünyasýnda ilk melodi þiir akýmýný baþlatmýþ olmasýdýr. Mum Iþýðýnda (Ayten) isimli þiir albümü 1982 yýlýnda piyasaya sürüldüðünde yepyeni bir akým ayak seslerini beraberinde getiriyordu.1991 yýlýnda ilk þiir klibini çeken Ýlkan'ýn bu güne kadar yayýnlanmýþ 8 tane þiir albümü bulunuyor.