Ahmet Selçuk ?lkan Özgeçmi?


Ahmet Selçuk ?lkan 1955 y?l?nda Adana'da do?du. ?lk ve orta ö?renimini ayr? yerde tamamlad?. Lise y?llar?nda yazd??? ve çe?itli sanat dergilerinde yay?nlanan ?iirleri ile dikkat çekti. 1973 y?l?nda yüksek ö?renimini tamamlamak üzere Almanya'n?n Berlin ?ehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesinde Mimarl?k e?itimini sürdürürken bir yandan da sanat çal??mal?rana devam etti. 

1975 y?l?nda Hayat Dergisi'nin düzenledi?i 'A?k' konulu ?iir yar??mas?nda 'Hat?rlar m?s?n? ' isimli ?iiriyle ilk birincilik ödülünü kazand?. 

1976 y?l?nda Mimarl?k ö?renimini yar?m b?rakarak Türkiye'ye döndü. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? bölümüne girdi ve 1980 y?l?nda mezun oldu. 1978 y?l?nda profesyonel olarak ?ark? sözü yazarl???na da ba?layan ?lkan'?n ?ark?lar? o dönemin popüler sanatç?lar? seslendirdi. ?lk ?ark?lar? ?unlard?r: Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynas?d?r, Ayr?l?k Kolyesi, Neredesin Ey Talih, Art?k Ne Duams?n Ne Bedduam, Bayram?n Olsun vs. 

Bu güne kadar Türk müzik dünyas?n?n en ünlü bestekâr ve yorumcular? ile çal??an ?lkan'?n 1000'in üzerinde eseri bulunmaktad?r. Bunlardan ilk akla gelen; Islak Mendil, Tahta Masa, Kah?r mektubu, An?lar, Bir Pazar Günü, Sabahç? Kahvesi, Hat?ram olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynas?d?r, Sevdal?y?m, Eyvah-Çaykaras?, Çocuklar?n Günah? Ne, Ben Ne ?nsanlar Gördüm, Bana Sor Yaln?zl???, Eskici, Seninle A?k?m?z Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kur?una Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sensiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Topra??n, Sana Hasret Gidece?im, Liselim, Mastika ve di?erleri. 

Ahmet Selçuk ?lkan'?n bir ba?ka özelli?i Türk müzik dünyas?nda ilk melodi ?iir ak?m?n? ba?latm?? olmas?d?r. Mum I????nda (Ayten) isimli ?iir albümü 1982 y?l?nda piyasaya sürüldü?ünde yepyeni bir ak?m ayak seslerini beraberinde getiriyordu.1991 y?l?nda ilk ?iir klibini çeken ?lkan'?n bu güne kadar yay?nlanm?? 8 tane ?iir albümü bulunuyor.