Ahmet Selçuk Ýlkan 40.YIL


Unutulmayan Þarkýlar Volume1

UNUTULMAZ ÞARKILARA EFSANE YORUMLAR

Ölümsüz þarkýlarýn efsanevi þairi Ahmet Selçuk Ýlkan, sanat hayatýnýn 40.yýlýný özel bir albümle kutluyor. Usta müzisyenle özdeþleþen þarkýlar bu kez müziðin dev isimleri tarafýndan yorumlanýyor. 40 yýl, 40 ses, 40 nefes olarak oluþturulan 'Ahmet Selçuk Ýlkan 40.Yýl Unutulmayan Þarkýlar' albümü toplamda 2 cd'den oluþuyor. Projenin ilki 22 Aralýk'ta Poll Production etiketi Polat Yaðcý prodüktörlüðünde müzikseverlerle buluþuyor.

MÜZÝÐÝN DEV ÝSÝMLERÝ 'AHMET SELÇUK ÝLKAN' ÝÇÝN BULUÞTU!

Cengiz Kurtoðlu, Ümit Besen,Selami Þahin, Coþkun Sabah, Muazzez Ersoy, Zerrin Özer, Yýldýz Tibe, Hakan Altun, Zara, Serkan Kaya, Linet, Kýraç, Emre Altuð, Kutsi, Ýntizar, Tan Taþçý, Seksendört, Halil Sezai, Koray Avcý ve Yeþim Salkým gibi Türkiye'nin 20 önemli yorumcusu, 20 unutulmaz Ahmet Selçuk Ýlkan þarkýsýnda buluþtu. Türk Müzik tarihinin en önemli eserlerini bizlere hediye etmiþ olan Ahmet Selçuk Ýlkan, her þarkýsý ile hayatýmýzýn bir döneminde yer almýþtýr. Geçmiþten bugüne en güzel Ahmet Selçuk Ýlkan eserlerinin yorumlandýðý bu albümde, Türkiye'nin en önemli isimleri Ýlkan'a 40. Yýlýnda vefa dolu bir hediye sundular.